สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง ให้ความคุ้มครองแค่ไหนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง ให้ความคุ้มครองแค่ไหนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์เบิกอะไรได้บ้าง ให้ความคุ้มครองแค่ไหนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ที่ต้องต่อเป็นประจำทุกปี รู้หรือไม่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด สามารถเบิกอะไรได้บ้าง

ใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับคำว่า พ.ร.บ. เพราะเป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนจะต้องดำเนินการต่อให้เรียบร้อยพร้อม ๆ กับการต่อภาษีประจำปี ทั้งนี้ พ.ร.บ. คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำทุกคัน เพื่อเป็นหลักประกันในเบื้องต้นให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี หรือบุคคลอื่นที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์นั้นมีอะไรอีกบ้าง เบิกได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันแล้ว

 

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ มีความสำคัญอย่างไร ?

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ เปรียบเสมือนการทำประกันภัยชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยจะอยู่ในความดูแลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. นั้นจะให้ความคุ้มครองแค่ตัวบุคคล ไม่รวมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

 

ไม่ต่อ พ.ร.บ. จักรยานยนต์ จะมีความผิดอย่างไร ?

การขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีหรือยังไม่ได้ต่อ พ.ร.บ. หากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจจะมีความผิดและมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากต่อ พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้วแต่ไม่แสดงเครื่องหมายหรือติดป้ายสี่เหลี่ยมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ เบิกอะไรได้บ้าง ?

หากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์จะให้ความคุ้มครองในเบื้องต้นทันที โดยยังไม่ต้องมีการพิสูจน์ความผิด รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ล้มเอง หรือเฉี่ยวชนกับสิ่งกีดขวางบนท้องถนน ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 

เบิกค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับเงินชดเชย 35,000 บาทต่อคน

หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะตามมาภายหลังเข้ารับการรักษา จะได้รับเงินชดเชยสูงสุด 65,000 บาท

กรณีเกิดอุบัติเหตุ พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

เมื่อพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เราเป็นฝ่ายถูก พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ดังนี้

 

ค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท

หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินชดเชย 300,000 บาท

หากสูญเสียอวัยวะ จะแบ่งออกเป็น

- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป ชดเชย 200,000 บาท

 

- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน ชดเชย 250,000 บาท

 

- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน ชดเชย 300,000 บาท

 

หากต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยใน จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

กรณีเกิดอุบัติเหตุ พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายผิด

สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าเราเป็นฝ่ายผิด หากเกิดการบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่ผิดจะได้รับความคุ้มครองแค่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนฝ่ายที่ถูกจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น และได้รับเงินสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

 

เบิก พ.ร.บ. จักรยานยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เบิก พ.ร.บ. จักรยานยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

 

2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

 

เบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

 

2. ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล

 

กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

 

2. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ

 

3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

 

กรณีเสียชีวิต

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

 

2. ใบมรณบัตร

 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

 

4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และ/หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ

 

การจ่ายค่าเสียหายของบริษัทประกันภัยจะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้นไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลใดที่ไว้วางใจให้มากระทำการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ การจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

 

ทั้งนี้ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ถือว่ามีความสำคัญมากหากเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เพราะจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกกรณี รวมถึงเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต หากพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นฝ่ายถูกยังได้รับเงินสินไหมทดแทนเพิ่มเติมอีกด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะมี พ.ร.บ. ที่ให้ความคุ้มครองแต่ก็เป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรใช้ เราควรขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือยานพาหนะต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : rvp.co.th, (2)

view